Power Rankings

2
Atlanta (14.9)
1
5
Detroit (6.9)
0
8
1
10
5
11
2
12
1
13
Chicago (2.6)
1
14
Arizona (2.3)
4
15
Seattle (1.6)
1
16
5
17
Miami (-0.1)
1
18
2
20
1
21
Dallas (-4.3)
1
23
3
24
1
25
2
26
2
27
3
28
Buffalo (-8.6)
1
29
Houston (-9.1)
2
30
Oakland (-9.1)
2
31
5
32
2